Darkest Dungeon (Thai) Wiki
Advertisement

ตารางอัตราการสุ่มของแบบ CS (ทอง 60% เสบียง 40%) ขึ้นกับการเปิดใช้งาน The Crimson Court DLC และระดับเควส ดังนี้

ไม่มี/ปิด The Crimson Court DLC[]

สำหรับกรณีที่ไม่มี The Crimson Court DLC (เช่น มีแต่ตัวเกมหลัก) หรือมี The Crimson Court DLC แต่ไม่ได้เปิดใช้งาน DLC นี้ในเซฟเกม

เควสระดับ ฝึกหัด
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
8.2% 8.2% 16.4% 10.9% 10.9% 2.7% 2.7% 60%
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
10.9% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 7.3% 40%

เควสระดับ เชี่ยวชาญ
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
5.5% 8.2% 10.9% 21.8% 21.8% 16.4% 10.9% 60%
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
10.9% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 7.3% 40%

เควสระดับ แชมเปี้ยน
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
2.7% 2.7% 5.5% 16.4% 16.4% 21.8% 16.4% 60%
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
10.9% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 7.3% 40%

เควสระดับ สุดมืดมิด
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
2.7% 2.7% 5.5% 16.4% 16.4% 21.8% 16.4% 60%
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
10.9% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 7.3% 40%

เปิด The Crimson Court DLC[]

สำหรับเซฟเกมที่มีการเปิดใช้งาน The Crimson Court DLC มีโอกาสสุ่มได้ขวดเลือด จึงส่งผลให้อัตราการสุ่มของเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ดังนี้

เควสระดับ ฝึกหัด
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
8.2% 8.2% 16.4% 10.9% 10.9% 2.7% 2.7% 60%
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
The Blood (ขวดเลือด)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
10.4% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 7.0% 1.7% 40%

เควสระดับ เชี่ยวชาญ
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
5.5% 8.2% 10.9% 21.8% 21.8% 16.4% 10.9% 60%
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
The Blood (ขวดเลือด)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
10.4% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 7.0% 1.7% 40%

เควสระดับ แชมเปี้ยน
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
2.7% 2.7% 5.5% 16.4% 16.4% 21.8% 16.4% 60%
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
The Blood (ขวดเลือด)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
10.4% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 7.0% 1.7% 40%

เควสระดับ สุดมืดมิด
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
2.7% 2.7% 5.5% 16.4% 16.4% 21.8% 16.4% 60%
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
The Blood (ขวดเลือด)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
10.4% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 7.0% 1.7% 40%

Advertisement