Darkest Dungeon (Thai) Wiki
Advertisement

ตารางอัตราการสุ่มของแบบ SC (โอกาสได้ เสบียง 66.7% ทอง 33.3%) ขึ้นกับการเปิดใช้งาน The Crimson Court DLC และระดับเควส ดังนี้

ไม่มี/ปิด The Crimson Court DLC[]

สำหรับกรณีที่ไม่มี The Crimson Court DLC (เช่น มีแต่ตัวเกมหลัก) หรือมี The Crimson Court DLC แต่ไม่ได้เปิดใช้งาน DLC นี้ในเซฟเกม

เควสระดับ ฝึกหัด
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
18.2% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 12.1% 66.7%
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
4.5% 4.5% 9.1% 6.1% 6.1% 1.5% 1.5% 33.3%

เควสระดับ เชี่ยวชาญ
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
18.2% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 12.1% 66.7%
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
3.0% 4.5% 6.1% 12.1% 12.1% 9.1% 6.1% 33.3%

เควสระดับ แชมเปี้ยน
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
18.2% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 12.1% 66.7%
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
1.5% 1.5% 3.0% 9.1% 9.1% 12.1% 9.1% 33.3%

เควสระดับ สุดมืดมิด
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
18.2% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 12.1% 66.7%
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
1.5% 1.5% 3.0% 9.1% 9.1% 12.1% 9.1% 33.3%

เปิด The Crimson Court DLC[]

สำหรับเซฟเกมที่มีการเปิดใช้งาน The Crimson Court DLC มีโอกาสสุ่มได้ขวดเลือด จึงส่งผลให้อัตราการสุ่มของเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ดังนี้

เควสระดับ ฝึกหัด
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
The Blood (ขวดเลือด)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
17.4% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 11.6% 2.9% 66.7%
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
4.5% 4.5% 9.1% 6.1% 6.1% 1.5% 1.5% 33.3%

เควสระดับ เชี่ยวชาญ
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
The Blood (ขวดเลือด)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
17.4% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 11.6% 2.9% 66.7%
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
3.0% 4.5% 6.1% 12.1% 12.1% 9.1% 6.1% 33.3%

เควสระดับ แชมเปี้ยน
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
The Blood (ขวดเลือด)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
17.4% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 11.6% 2.9% 66.7%
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
1.5% 1.5% 3.0% 9.1% 9.1% 12.1% 9.1% 33.3%

เควสระดับ สุดมืดมิด
Food (อาหาร)
2 อัน
Shovel (พลั่ว)
1 อัน
Antivenom (ยาถอนพิษ)
1 อัน
Bandage (ผ้าพันแผล)
1 อัน
Medicinal Herbs (สมุนไพร)
1 อัน
Skeleton Key (กุญแจผี)
1 อัน
Holy Water (น้ำมนต์)
1 อัน
Torch (คบเพลิง)
1 อัน
The Blood (ขวดเลือด)
1 อัน
ผลรวม
เฉพาะ
เสบียง
17.4% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 11.6% 2.9% 66.7%
Gold ทอง 25 Gold ทอง 50 Gold ทอง 100 Gold ทอง 250 Gold ทอง 500 Gold ทอง 750 Gold ทอง 1000 ผลรวม
เฉพาะทอง
1.5% 1.5% 3.0% 9.1% 9.1% 12.1% 9.1% 33.3%

Advertisement