Darkest Dungeon (Thai) Wiki
Advertisement

Move โยกย้ายโยกย้าย (Move) เป็นการทำให้ฝ่ายตรงข้ามสับเปลี่ยนตำแหน่งการยืนของตนเองกับผู้อื่นภายในทีมตนเองในระหว่างการต่อสู้ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะ รายละเอียด
ดึง
Pull
การทำให้เป้าหมายขยับมาทางด้านหน้าของตำแหน่งเดิมที่เคยยืนอยู่
ผลัก
Push
การทำให้เป้าหมายขยับไปทางด้านหลังของตำแหน่งเดิมที่เคยยืนอยู่
สลับ
Shuffle
การสุ่มตำแหน่งเป้าหมายใหม่ อาจเป็นการขยับไปทางด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้
Advertisement