Darkest Dungeon (Thai) Wiki
Advertisement

SPD (ย่อมาจาก Speed) หรือความเร็ว คือ ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณว่าใครจะเป็นผู้เริ่มใช้สกิลก่อนหรือหลังเรียงตามลำดับในแต่ละรอบของการต่อสู้

Advertisement