Darkest Dungeon (Thai) Wiki
Advertisement

ลดเครียด (Stress Heal) คือ จำนวนความเครียดที่ลดลง ซึ่งอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการบรรเทาความเครียด เช่น โรงเหล้า อาราม หรือจากสกิลลดความเครียด หรือจากการเปิดของล่อตาบางอย่าง

Advertisement